Aktualności

09.03.2021

Informacja o uruchomieniu narzędzia informatycznego dostarczającego danych o ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udostępniło wszystkim zainteresowanym, narzędzie informatyczne  dostarczające danych o ekonomii społecznej. Zostało ono przygotowane we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Narzędzie to dostępne jest na stronie internetowej https://dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl/. Instrument pozwala pozyskiwać i gromadzić w jednym miejscu dane statystyczne i administracyjne obrazujące dynamikę rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz aktywność jednostek publicznych działających na jego rzecz.

Informacja o uruchomieniu narzędzia informatycznego dostarczającego danych o ekonomii społecznej

Dane prezentowane za pomocą strony internetowej będą systematycznie uzupełniane, co umożliwi dostęp do aktualnych informacji i dostępne będą w ramach 3 modułów:

Moduł 1. Dane przekrojowe. W ramach tego modułu użytkownik będzie miał dostęp do tabel wynikowych zawierających dane na poziomie wojewódzkim w oparciu o wcześniej zdefiniowane i gotowe do użycia zestawienia. Ponadto, będzie mógł też dokonać zawężenia lub zmiany zakresu prezentowanych informacji, dzięki skorzystaniu z filtrów zaawansowanych. Przy zastosowaniu filtrów, w zależności od dostępności danych, wybrane informacje prezentowane będą na poziomie powiatowym, podregionalnym lub wojewódzkim/ regionalnym. W module tym dostępna jest także aktywna mapa.

Moduł 2. Porównanie JST. W tym module użytkownik będzie mógł porównać jednostki terytorialne (z tego samego szczebla). Opcja porównywania jednostek terytorialnych dostępna będzie dla województw/regionów, podregionów oraz powiatów.

Moduł 3. Wskaźniki programowe. W tym module znajdą się informacje na temat realizacji wskaźników określonych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz w Regionalnych Programach Rozwoju Ekonomii Społecznej.