Aktualności

30.04.2019

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Program Korpus Solidarności ma za zadanie:
  • wdrażać rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie i rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce;
  • realizować działania prowadzące do poszerzenie grona osób zajmujących się wolontariatem;
  • wspierać instytucje organizujące wolontariat;
  • podnosić rangę aktywności wolontariackiej;
  • wzbudzać zainteresowanie wolontariatem i zachęcać obywateli do zaangażowania się w taką działalność.

Celem Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu.

Konkurs kierowany jest do:
  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Organizatorzy nie oczekują od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W założonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 –

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godziny 14:00.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pod adresem poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy do udziału w Webinarium 5 kroków do złożenia wniosku w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu, które odbędzie się 9 maja o godzinie 12:00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się tutaj.

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu