Aktualności

13.11.2020

Konsultacje Programu współpracy MRiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Celem głównym Programu jest poprawa warunków życia obywateli, w tym w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie planowania i realizacji polityk publicznych znajdujących się w kompetencjach Ministra.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz wnoszenia ewentualnych uwag i opinii w terminie do 24 listopada 2020 r.

Projekt Programu Współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag zostały zamieszczone na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4210

Wypełniony formularz należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2020 r. e-mailem na adresy: aleksandra.krugly@mrips.gov.pl; marta.chydrasinska@mrips.gov.pl