Aktualności

16.03.2023

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT. „ZIELONE GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uzupełniający uczestników do pobytu w Gospodarstwie opiekuńczym na terenie gminy Nowa Sól. Pobyt w gospodarstwie opiekuńczym jest nieodpłatny. Pobyt uczestników jest finansowany w ramach projektu pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, finansowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych, a także wdrożenie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej. Pobyt w gospodarstwie opiekuńczym opiera się na wykorzystaniu potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym.

Gospodarstwo opiekuńcze w Nowym Żabnie zapewnia 8-godzinną opiekę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Aktualnie poszukujemy trzech nowych uczestników -  nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+ lub osób z niepełnosprawnością. Projekt trawa do 30 czerwca 2023 r.

Usługi świadczone w Gospodarstwie opiekuńczym polegają w szczególności na świadczeniu:

a)  usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych (pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zabiegach higienicznych, wyżywieniu i dowozie uczestników);

b)  usług aktywizująco-usprawniających (prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym i włączającym przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa).

Wsparcie w pierwszej kolejności jest skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pozostałe kryteria naboru dotyczą stopnia niepełnosprawności, wieku i możliwości/braku możliwości zapewnienia opieki przez domowników bądź osoby bliskie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług świadczonych w Gospodarstwie opiekuńczym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz należy dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36 lub wysłać drogą elektroniczną na adres d.kolkowska@rops.lubuskie.pl. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem formularza zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod numerem telefonu 69 323 19 26.

Ważne

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług świadczonych w Gospodarstwie opiekuńczym. Przyznanie świadczenia uzależnione jest przede wszystkim od liczby osób, które zechcą być uczestnikami projektu.