Aktualności

08.07.2021

NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach proponuje w dalszym ciągu korzystne warunki Pożyczki Płynnościowej dla Pomiotów Ekonomii Społecznej. Na mocy podpisanej umowy operacyjnej z dnia 30.04.2020r. otrzymaliśmy kolejne środki na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią, w celu zapewnienia płynnościowego finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Projekt ten ma nadal charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom tego, jakże potrzebnego instrumentu w okresie pandemii COVID-19.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:
1. W ramach Jednostkowej Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.
2. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:
- wynagrodzenie pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US);
- zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy;
- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
- zatowarowanie, półprodukty itp.;
- koszty administracyjne;
- koszty zakupu drobnego wyposażenia.

3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy oraz wydawane są w kwotach brutto do możliwości prawnej odzyskania naliczonego podatku VAT.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:
Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:
- spółdzielniom socjalnym;
- organizacjom pozarządowym;
- spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym;
- spółkom non-profit;
- podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ);
- podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność odpłatną pożytku publicznego.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA charakteryzuje się następującymi parametrami:
- pożyczkobiorcy – PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy i mają zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy;
- maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu z 2019 roku i nie więcej niż 100 tyś. zł;
- oprocentowanie pożyczki: 0,06%;
- okres spłaty pożyczki – 48 miesięcy;
- karencja w spłacie kapitału pożyczki – 12 miesięcy ;
- udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
- zabezpieczenie – weksel in blanco;
- brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

Więcej informacji: 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji
e-mail: biuro2otwii@frp.pl tel.: 730 938 766
www.frp.pl