Aktualności

04.10.2023

Nabór członków Zespołu roboczego ds. opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2024-2026

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Zespołu roboczego ds. opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2024-2026

Powołanie Zespołu

Zespół roboczy zostanie powołany w związku z potrzebą opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2024-2026. Obowiązek opracowania regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej wynika z art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (t.j. Dz.U.2023 poz.1287). Zespół będzie liczył maksymalnie 20 członków.

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatur przesyłać można w terminie do dnia  17 października 2023 r.:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

  • Osobiście zgłoszenia można składać w sekretariacie Ośrodka w:

poniedziałki 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Kandydat

Kandydatem na członka Zespołu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • posiada wiedzę z zakresu ekonomii społecznej,
  • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii społecznej (np. praca na rzecz lub w podmiocie ekonomii społecznej, praca badawcza w tym obszarze, praca w instytucjach i organizacjach wspierających ekonomię społeczną).

Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należeć będzie:

  • praca z wykorzystaniem danych i wniosków zawartych w dostępnych diagnozach oraz innych materiałach i dokumentach istotnych dla obszaru ekonomii społecznej,
  • identyfikacja interesariuszy ekonomii społecznej  w województwie lubuskim,
  • opracowanie treści Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2024-2026,
  • opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie województwa,
  • wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim, proponowanie nowych rozwiązań  i inicjowanie zmian,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.

Informacje

Szczegółowych informacji dot. naboru udzielają:

Agnieszka Krzaczkowska

tel.: 68 323 19 27,

e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

Dorota Kołkowska

tel.: 68 323 19 26,

e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

Praca w Zespole ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Zespole.