Aktualności

17.11.2021

Nabór wniosków o dof. robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Do 30 listopada 2021r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przyjmuje wnioski o dofinansowanie robót budowlanych. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937) określa szczegółowe warunki i tryb dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych można złożyć w:

1) Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36;

2) Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-robot-budowlanych-w-obiektach-sluzacych-rehabilitacji-w-zwiazku-z-potrzebami-osob-niepelnosprawnych