Aktualności

11.07.2019

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem "Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce". Laureaci zostaną nagrodzeni za nowatorskie inicjatywy i projekty promujące równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Zgłoszenia można nadsyłać 6 do września.

O Nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00. 

Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli. 

NA PRZEKÓR DYSKRYMINACJI I STEREOTYPOM

W 2019 roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

  • zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
  • uświadamianie konsekwencji powielania stereotypów związanych z płcią a powstałych w przekazie medialnym;
  • wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki)i ICT (technologii informacyjnej i komunikacji), oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
  • zwalczanie zróżnicowania poziomu wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
  • promowanie przedsiębiorczości kobiet, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
  • sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, z którymi borykają się m.in., samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.

    Więcej informacji na stronie https://ec.europa.eu/poland/events/190607_ekes_pl