Aktualności

21.05.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej - wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

1)      domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

2)      schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,

3)      instytucje opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są:

−      jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),

−      organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,

−      przedsiębiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną).

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

 

Cel grantów

Granty mogą być wydatkowane na doposażenie ww. placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług około medycznych, zapewnienie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych ww. instytucjach, dostarczenie posiłków lub zakupów, czy zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek.

 

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Grantodawcy (21.05.2020 r.) Granty powierzane są do momentu wyczerpania puli środków, przeznaczonych na ten cel (4 500 000,00 zł).

 

Wysokość grantu

W zadaniu 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wysokość grantów uzależniona jest od liczby miejsc w domu pomocy społecznej i liczona jest – liczba miejsc x 1 475,00 PLN. Oznacza to następujący przelicznik wysokości grantu:

−      liczba miejsc w DPS powyżej 200 – maksymalna kwota 336 300,00 PLN dla jednostki,

−      od 150 do 199 miejsc – maksymalna kwota 274 350,00 PLN dla jednostki,

−      od 100 do 149 miejsc – maksymalna kwota 161 364,00 PLN dla jednostki,

−      od 50 do 99 miejsc – maksymalna kwota 107 800,00 PLN dla jednostki,

−      poniżej 49 miejsc – maksymalna kwota 64 140,00 PLN dla jednostki.

 

W zadaniu 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej - wysokość grantu może wynosić maksymalnie 52 500,00 PLN na jednostkę.

 

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Po wypełnieniu formularza Wniosku należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”, Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”  lub przesłać na adres:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu „EGIDA”

 

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku oraz załączników (skan Wniosku podpisanego
i opatrzonego pieczęciami Wnioskodawcy) drogą mailową na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać niezwłocznie po złożeniu go w wersji elektronicznej.

 

Dodatkowe informacje

Bieżące informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej:

www.rops.lubuskie.pl oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/.

 

Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udzielają:

1)      Renata Mach -  koordynator projektu, tel. 68 323 18 81, e-mail: r.mach@rops.lubuskie.pl

2)      Weronika Górnicka - tel. 68 323 18 87, e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl

3)      Agnieszka Krzaczkowska - tel. 68 323 19 27, e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

4)      Dorota Kołkowska - tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

 

Projekt grantowy „EGIDA” jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 - Usługi społeczne.

Realizacja ww. projektu wynika z zapisów art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19
w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 694).

Przed podpisaniem Umowy o powierzenie Grantu Grantodawca wystąpi do Ministra Finansów o informację czy podmiot ubiegający się o Grant nie znajduje się w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich prowadzonego na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załączniki do pobrania:
  1. Regulamin  określający procedury dotyczące realizacji projektu grantowego na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19
  2. Wniosek o powierzenie Grantu
  3. Karta oceny Wniosku o powierzenie Grantu
  4. Zbiorcza Karta Oceny Wniosku o powierzenie Grantu
  5. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu
  6. Umowa o powierzenie Grantu na realizację projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.