Aktualności

04.10.2021

POZNAJEMY LAUREATÓW VI EDYCJI KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

24 września 2021r. w Centrum Winiarstwa w Zaborze mieliśmy przyjemność poznać laureatów VI edycji Konkursu Lubuski Włącznik Lider Biznesu Społecznego.

Do konkursu zgłoszonych zostało aż 36 Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz 14 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Kapituła konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ było wiele interesujących podmiotów, które wyróżniają się niezwykłą postawą i działaniami a także mają mnóstwo pomysłów i planów na przyszłość. A zatem z ogromną radością przedstawiamy Państwu sylwetki laureatów konkursu w Kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie.

Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa Wlkp. Głównym celem działania organizacji jest zapobieganie odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej osób narażonych na wykluczenie społeczne lub mieszkaniowe. Jej zadaniem jest zagwarantowanie takim osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie umacniania więzi rodzinnych i sąsiedzkich. W ramach realizacji usług społecznych i zdrowotnych prowadzi rehabilitację osób starszych mających problem ze swobodnym poruszaniem się i z dysfunkcjami układu ruchu. Organizacja zajmuje się również świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym, zapewniając im wparcie psychologiczne i pomoc w codziennych czynnościach w ramach projektu Aktywnej Integracji Działania "Aktywnie przez Życie". W czasie pandemii szczególnie skupili się na świadczeniu usług zapobiegającym odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego. Umożliwili podtrzymywanie więzi rodzinnych, zawodowych i sąsiedzkich.

Jak wytresować psa — porady

Fundacja NASZ DOM z Lutola Mokrego. To organizacja pożytku publicznego, która w swojej działalności kieruje się zasadami transparentności, równości i gospodarności. Jej misją jest włączenie społeczne osób osamotnionych i opuszczonych oraz wzmacnianie ich więzi rodzinnych ze środowiskiem lokalnym. Zajmuje się pracą z osobami z niepełnosprawnością. Jednym z jej ważnych działań jest budowa DOMU dla Wspólnoty Nasz Dom, w którym zamieszkają dorosłe osoby z autyzmem. Fundacja realizuje 4 programy. Są to: Program WINDA, Program Wspólnoty Nasz Dom, Program Solidarności Społecznej oraz program rolno- środowiskowy, pozwalający jej działać ekologicznie. W roku 2020 fundacja przygotowała posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dorosłych będących w potrzebie.

LAUREAT W KATEGORII PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ W KORONIE

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "EDEN" z Kożuchowa. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzi centrum integracji społecznej i robi to z sukcesem. Uczestnicy centrum po zakończeniu zajęć z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej są zatrudniani w tym podmiocie. Przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i w czasie pandemii, na jego zlecenie, przygotowywało i dostarczało do domów posiłki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kożuchów oraz dla dorosłych potrzebujących. Warto podkreślić, że jest to podmiot bardzo elastyczny w działaniach, który łatwo reaguje na nowe potrzeby w jego środowisku lokalnym. Dobrym przykładem jest szybkie rozpoczęcie szycia maseczek „przez wszystkich” jego pracowników i sympatyków dla „wszystkich potrzebujących”. Przedsiębiorstwo planuje utworzenie dziennego domu pobytu.

laureat w kategorii podmiot ekonomii społecznej w koronie (2)

Kapituła konkursowa wyróżniła dodatkowo 2 podmioty.

Fundacja Dom Ojca w Brodach Misją tej organizacji jest niesienie pomocy w ponownym przystosowaniu się do życia w środowisku lokalnym osobom wykluczonym społecznie i mieszkaniowo. Pomoc jest kierowana do mężczyzn, często w kryzysie bezdomności. Priorytetem organizacji jest prowadzenie Domu Readaptacji Społecznej. Jej działalność ma charakter wieloaspektowy. Dotyczy pomocy socjalnej i w leczeniu uzależnień oraz wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy. W jej ramach udzielane jest także zabezpieczenie potrzeb podstawowych, jak dawanie schronienia i możliwości godnego życia. Szczególne znaczenie w działaniach organizacji odgrywa pomoc w odbudowaniu relacji rodzinnych, które uległy zerwaniu. W okresie pandemii dzielili się żywnością pozyskiwaną od sponsorów i ze sklepów.

wyróżnienie w kategorii podmiot ekonomii społecznej w koronie (1)

Stowarzyszenie STOLINA ze Zwierzyna Celem organizacji jest zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców oraz włączanie osób i rodzin z grup zagrożonych marginalizacją do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jego działania kierowane są przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością, starszych, ubogich, bezrobotnych, uzależnionych oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami. Organizacja prowadzi centrum integracji społecznej i klub wsparcia seniora. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu jej liderów intensywnie współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i urzędem gminy, realizując na ich zlecenie usługi opiekuńcze i społeczne. Dba o jakość zieleni w gminie i uporządkowanie jej rozległego terenu.Podczas pandemii była jedynym podmiotem w gminie, który mimo nakazu izolacji, realizował zadania z zakresu opieki w miejscu zamieszkania.

wyróżnienie w kategorii podmiot ekonomii społecznej w koronie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.