Aktualności

29.10.2017

Programowanie ekonomii społecznej

Oferujemy doradztwo specjalistyczne dla gmin i powiatów w zakresie tworzenia/uaktualniania/rozszerzania zapisów dotyczących ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych.Pomożemy w stworzeniu dokumentów strategicznych, które zawierać będą odniesienia do lokalnej ekonomii społecznej jako potencjału lokalnego rozwoju i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych.

Programowanie ekonomii społecznej

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z doradztwa przy tworzeniu:
–    Strategii Rozwoju Powiatu/Gminy,
–    Powiatowej/Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
–    Programów Rewitalizacji,
–    bądź nowych programów rozwoju ekonomii społecznej dla danego obszaru.
Zakres doradztwa dostosowany będzie do potrzeb danej JST, a obejmować może:
–    analizę obowiązującego w danej jednostce samorządu terytorialnego dokumentu strategicznego, który będzie aktualizowany;
–    diagnoza stanu ekonomii społecznej w danej gminie bądź powiecie, na której będzie się  opierać praca doradcza w zakresie zmiany dokumentu;
–    wypracowanie, w procesie partycypacyjnym konkretnych zapisów uwzględniających ekonomię społeczną (redakcja techniczna i merytoryczna);
–    sprawowanie przez osobą prowadzącą doradztwo nadzoru merytorycznego nad procesem konsultacji społecznych;

Doradztwo odbywa się w miejscach wskazanych przez samorządy objęte wsparciem. Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe miejsce do przeprowadzenia doradztwa.Wsparcie doradcze może się odbywać na miejscu w urzędzie (doradztwo stacjonarne), drogą mailową/ telefoniczną oraz poprzez  pracę własną na dokumentach (doradztwo niestacjonarne).

Ekspertami świadczącymi doradztwo są:

Magdalena Popłońska – Kowalska, ekspert ds. polityki społecznej, pedagog pracy socjalnej, superwizor animacji i współpracy środowiskowej. Ekspertka i trenerka Centrum Aktywności Lokalnej. W  latach 1992-2008 pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wykładowczyni w  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Mariusz Kwiatkowski, dr hab. socjologii, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Pracowni Sieci Społecznych w Instytucie Socjologii UZ. Habilitację uzyskał w 2012 roku w  Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autor pracy „Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym w Polsce”. Opublikował (jako współautor) książkę „Lubuskie sieci inkluzji”, Warszawa 2015. Członek Lubuskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zaangażowany w badania i działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości, gospodarki społecznej, ekonomii dzielenia się, rewitalizacji, innowacji społecznych).

Agnieszka Nowak, specjalistka realizująca dla samorządu projekty z zakresu marketingu, zarządzania, tworzenia strategii i programów lokalnych. Od 8 lat zajmuje się doradztwem strategicznym i marketingiem miejsc turystycznych. Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w marce miast i regionów. Doradca w pozyskiwaniu Środków UE na marketing miejsc, w tym rozwoju marki. Autorka i współautorka publikacji z zakresu marki miast i regionów oraz funduszy europejskich.

Osobą do kontaktu w sprawie doradztwa jest Dorota Kołkowska, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 19 26.