Aktualności

07.06.2019

RELACJA z wizyty studyjnej w województwie kujawsko-pomorskim

Tym razem, podczas dwudniowej wizyty studyjnej, która miała miejsce w dniach 03-04 czerwca br., w woj. kujawsko-pomorskim odwiedziliśmy zarówno podmioty ekonomii społecznej jak i gospodarstwa opiekuńcze (GO) przez nie prowadzone. Wizyta miała na celu popularyzację i rozwój gospodarstw opiekuńczych w formule podmiotów działalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi, np. przedsiębiorczości społecznej, w tym partnerstw lokalnych także na naszych terenach.

RELACJA z wizyty studyjnej w województwie kujawsko-pomorskim

Pierwszego dnia wizyty odwiedziliśmy GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE W GMINIE DUBIELNO gdzie przedstawicielka OŚRODKA DOSKONALENIA ROLNICZEGO z woj. kujawsko-pomorskiego zaprezentowała główne założenia realizacji usług opiekuńczych na terenach wiejskich i podmiejskich. Można śmiało uznać, że wsparcie realizowane za pośrednictwem gospodarstw opiekuńczych, przynosi wymierne korzyści całej społeczności lokalnej. Wdrażając ww. rozwiązania, w tym konkretnym podmiocie, zatrudnienie znalazło kilkanaście osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a inne otrzymały możliwość całodziennej opieki w rodzinnej atmosferze.

Niezwykle ciekawy punkt programu stanowiło PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GÓRNICZA WIOSKA W PILE-MŁYN. Tu, zaprezentowano lokalną historię podziemnego górnictwa węgla brunatnego oraz przyrodę Borów Tucholskich. Ponadto, omówiona została tematyka społeczna, która jest ściśle powiązana z doświadczeniami historycznymi tego miasta.

Podczas drugiego dnia wizyty, odwiedziliśmy m.in. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIEJSCOWOŚCI NOWE, realizujący zadania ze środków rządowym, w ramach których prowadzone są cztery pracownie: plastyczna, kulinarna, komputerowa oraz artystyczno-muzyczna. Uśmiechy na twarzach podopiecznych były dla nas najlepszym wyznacznikiem jakości świadczonych usług.

Jednocześnie, zostaliśmy zapoznani z pracą MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE. Niezwykle odczuwalna i godna podziwu jest tu współpraca jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi, w efekcie której skutecznie połączono wsparcie instytucjonalne z tym poza instytucjonalnym. Dzięki zaradności Pani Kierownik M-GOPS, jako zadania własne, zleca podmiotom ekonomii społecznej, w tym gospodarstwom opiekuńczym, do realizacji usługi opiekuńcze. Tym samym zapewnia ciągłość świadczenie usługi konkretnym osobom. Należy wspomnieć, że OPS w Nowem prowadzi także mieszkania chronione (8 mieszkań), oferując pełną pomoc terapeutyczną, psychologiczną oraz prawną dla osób i rodzin wykluczonych, a także wsparcie pracownika socjalnego.

Tego dnia gościliśmy także w FUNDACJI AKTYWIZACJI I INTEGRACJI FAI, która (jak mówią jej członkowie) funkcjonuje w ramach synergii trzech sił: organizacji pozarządowej, samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorczości społecznej. FAI prowadzi WTZ dla 25 osób. Ponadto, realizuje projekt w ramach, którego świadczone są specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnością – masaże w miejscu zamieszkania. Co ciekawe podmiot świadczy usługi w kierunku aktywizacji osób starszych poprzez zagospodarowania ugoru działkowego, a aktualnie prowadzenie ogrodu działkowego pod magiczną nazwą „Zaczarowany Ogród Seniora”. To nie jedyna forma aktywizacji seniorów bo w ramach pomocy sąsiedzkiej aktywna starszyzna świadczy pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

FAI jest inicjatorem utworzenia spółdzielni socjalnej w której zatrudnienie otrzymują podopieczni warsztatów. Podmiot, zajmuje się grawerem w kamieniu oraz wyrobem rękodzieła. Ponadto, w ramach spółdzielni realizowane są warsztaty techniczne dla dzieci i młodzieży.

Naszym ostatnim punktem była prezentacja działań FUNDACJI I GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZEGO TOSKANIA KOCIEWSKA, które łączą w sobie dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne. Jak sami mówią o swojej działalności: świadczenia te mają na celu stworzenie w ramach gospodarstwa warunków, które umożliwiałyby osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych obowiązkach w gospodarstwie, aby zapewnić im poprawę samopoczucia. A jeszcze prościej: pomóc ludziom, którzy pracują, ale muszą opiekować się swoimi starszymi rodzicami. Sami przez kilka godzin przebywają poza domem, a nie mogą jednak pozostawić rodziców bez opieki. Wówczas gospodarstwo opiekuńcze może okazać się rewelacyjnym rozwiązaniem”.

Podczas wizyty, mieliśmy okazję doświadczyć, że przedsiębiorczość społeczna, w tym gospodarstwa opiekuńcze to doskonała alternatywa dla pomocy instytucjonalnej i niezwykle skuteczna forma wsparcia dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami czy osób wykluczonych społecznie.

WIZYTOWANYM PODMIOTOM DZIĘKUJĘMY ZA MIŁE PRZYJĘCIE ORAZ ŻYCZYMY POWODZENIA I DALSZYCH SUKCESÓW!

 

Fotorelacja z wizyty KLIK