Aktualności

08.12.2021

Ruszyła kolejna edycja konkursu pn.: "Od wykluczenia do aktywizacji"

Celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego. Budżet przyszłorocznej edycji programu to 3 mln zł.

Ruszyła kolejna edycja konkursu pn.: "Od wykluczenia do aktywizacji"

Pełna nazwa programu to „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Głównym jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Program składa się z 5 Priorytetów. Są to:

Priorytet I Usługi reintegracyjne – zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Priorytet II Ścieżki reintegracji – zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Jak złożyć ofertę?

Nabór ofert do konkursu na rok 2022 rozpoczyna się 6 grudnia br. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie https://zs.mrips.gov.pl/, i potrwa do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

Jak było wcześniej?

W 2020 r. Program był wdrażany w formie otwartego konkursu ofert o puli 3 mln zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną zrezygnowano z naboru ofert w Priorytecie V. Wpłynęło 149 ofert, spośród których dofinansowano 26, w których wsparciem objęto ponad 500 uczestników.

W 2021 r. budżet również wyniósł 3 mln zł. Spośród 239 złożonych ofert dofinansowano 30. Podobnie jak rok wcześniej, z uwagi na sytuację pandemiczną zrezygnowano z naboru ofert w Priorytecie V. Projekty aktualnie są w realizacji.

Więcej informacji : tutaj