Aktualności

03.07.2020

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wychowanków pieczy zastępczej, samorządom powiatowym przyznano fundusze, w ramach Projektu " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" fundusze na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania, a także na środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz doposażenie miejsc kwarantanny/izolacji.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Z pomocy skorzystają dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ich opiekunowie. Powiaty na mocy umów użyczenia oddadzą do bezpłatnego używania sprzęt komputerowy i audiowizualny. Ogółem na ten cel dla naszego województwa przyznano ponad 4 miliony złotych, z czego ponad 84% stanowi rezerwa celowa budżetu środków europejskich, natomiast pozostała część pochodzi z rezerwy budżetu państwa. Projekt ma zostać sfinalizowany do 31 sierpnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie TUTAJ KLIK