Aktualności

28.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa doradztwa specjalistycznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.: doradztwo specjalistyczne dla pracowników podmiotów reintegracyjnych nawiązujące do „Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim” polega na świadczeniu porad w zakresie:

 

–     wzmacniania kompetencji społecznych;

–     profilaktyki przemocy;

–     asertywnej komunikacji;

–     diagnozowania sytuacji przekraczania granic;

–     działania pod wpływem stresu;

–     rozwiązań sytuacji trudnych i niebezpiecznych;

–     radzenia sobie w relacjach interpersonalnych z poszanowaniem granic własnych i innych osób;

–     redukcji wypalenia zawodowego;

–     utrzymywania motywacji do pracy;

–     samoobrony fizycznej w oparciu o metodę WenDo.

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a)      szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do umowy.

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: oddaty podpisania umowy do końca września 2019 roku. 

 

3.Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

a)      cena –max 70%;

b)      doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych pracownikom pracownikom podmiotów reintegracyjnych, ośrodków pomocy społecznej, członków grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 30%*:

  • od 6 do 10 – 15%
  • od 11 do 15 – 30%

Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych.

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w Załączniku nr 2 pkt 1, dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    Załącznik nr 1 – Formularz oferty wg załączonego wzoru

2)    Załącznik nr 2 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

4) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

 

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem
ofertowym.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego
tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. „Doradztwo specjalistycznedla pracowników podmiotów reintegracyjnychlub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. „Doradztwo specjalistyczne dla pracowników podmiotów reintegracyjnych”.

 

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 4.09.2019 r.w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra

Lub

 

w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać:„Doradztwo specjalistyczne dla pracowników podmiotów reintegracyjnych”.

Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.  

 

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Kalina Patek, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: k.patek@rops.lubuskie.pl

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.*

PROJEKT UMOWY.docx 133,89 kB