Aktualności

30.11.2016

Zapraszamy na konferencję pn. Usługi społeczne – programowanie i realizacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) serdecznie zaprasza  na regionalną konferencję pt. Usługi społeczne – programowanie i realizacja, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w Zielonej Górze, na Uniwersytecie Zielonogórskim, al. Wojska Polskiego 69, Aula C, godz. 10:00.

Mając na uwadze, że w 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie Poddziałania 7.5. Usługi społeczne, chcielibyśmy razem z Państwem przeanalizować możliwość rozwijania usług społecznych, szczególnie przez zaangażowanie jako wykonawców podmiotów ekonomii społecznej.

Ważnym aspektem tego działania jest spełnienie warunków Komisji Europejskiej dotyczących partycypacyjnego diagnozowania potrzeb w zakresie usług. Podstawą do podjęcia niniejszego tematu są także opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej (w interesie ogólnym), wstępne założenia do ustawy o zasadach udziału podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej oraz innych adekwatne standardy, wypracowane i rekomendowane na poziomie krajowym lub regionalnym, umożliwiające zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług społecznych.

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania stanu prac nad lokalnymi programami rozwoju ekonomii społecznej i przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, uczelni, mediów, przedsiębiorców.

 Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować do 05.12.2016 r. do godz. 15:00 na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej: http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl bądź  telefonicznie 68 3231926.