Aktualności

26.04.2022

Zaproszenie do udziału w projekcie - uzupełniający nabór gmin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) jako Lider zaprasza gminy z województwa lubuskiego do udziału w realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”nrRPLB.07.05.00-08-0036/21, finansowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

1. Liderem projektu jest Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a Partnerem - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.

2. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych, a także wdrożenie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej (pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, gospodarstwami opiekuńczymi a mieszkańcami wsi) w dostarczaniu usług społecznych. Pobyt beneficjentów ostatecznych w gospodarstwach opiekuńczych opiera się na wykorzystywaniu potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym.

Gospodarstwo opiekuńcze to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego zasoby rolnicze związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt. W gospodarstwach opiekuńczych ważne jest położenie w sąsiedztwie przyrody lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie w każdej z trzech gmin jednego gospodarstwa opiekuńczego świadczącego usługi dla 8 osób w każdym z nich. Każde z trzech gospodarstw zapewni opiekę co najmniej 8 osobom, łącznie powstanie 24 miejsc dziennego pobytu. Podopieczni będą mogli korzystać ze wsparcia i zajęć 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie (wliczając czas zorganizowanego transportu). Projekt rozwinie opiekę prowadzoną w małych grupach, która pozwoli na objęcie uczestników kompleksowym, a zarazem indywidualnym wsparciem. Projekt opiera się na założeniach „Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich”. Opieka powinna być świadczona w gospodarstwie wiejskim posiadającym uprawy rolnicze bądź zwierzęta gospodarskie i musi być odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej domowników gospodarstwa.

W związku z powyższym zapraszamy gminy, które dostrzegają potrzebę wdrożenia wskazanego wsparcia na swoim terenie do udziału w projekcie.

3. Wyłonienie gospodarstwa opiekuńczego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wyłania podmiot prowadzący gospodarstwo opiekuńcze w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego (ustawa PZP).

4. Wysokość środków na prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego

W projekcie zaplanowano kwotę 240 684,00 zł (słownie dwieście czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) na poniesienie kosztów utrzymania jednego gospodarstwa przez okres 12 miesięcy. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenie opiekuna,

- wynagrodzenie asystenta,

- dowóz podopiecznych,

- organizację wyżywienia dla podopiecznych,

- koszty lokalowe, tj. media, woda, ogrzewanie,

- koszt ubezpieczeń NNW,

- koszt gier i materiałów do zajęć,

- zorganizowanie warsztatów z zakresu korzystania z nowoczesnych komunikatorów,

- koszt materiałów do zajęć,

- koszt środków ochrony osobistej,

- koszt wypożyczenia sprzętu,

- koszt usług zdrowotnych.

 5. Korzyści  dla gmin:

- wzbogacenie dostępnego katalogu usług społecznych dla mieszkańców;

-  finasowanie ze środków projektowych przez okres 12 miesięcy usług opiekuńczych dla co najmniej 8 mieszkańców gminy;

-  alternatywa dla ponoszenia przez  gminy kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej;

-  rozwiązanie problemu braku kadry niezbędnej do świadczenia usług opiekuńczych;

-  oszczędności w budżecie gminy;

-  szansa na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przyczyniająca się do tworzenia miejsc pracy;

-  umacnianie wizerunku gminy zaangażowanej w sprawy społeczne mieszkańców.

6. Projekt skierowany jest do:

1)  gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które są gotowe współpracować przy wdrożeniu na swoim terenie innowacyjnej formy świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwie opiekuńczym;

2)  podmiotów mogących tworzyć gospodarstwa opiekuńcze tj. rolników (zgodnie z definicją ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 266), osób zamieszkujących w gospodarstwach wiejskich, przedsiębiorstw społecznych (zgodnie z def. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 2014-2020), stowarzyszeń, fundacji i osób prowadzących działalność gospodarczą. Gospodarstwa powinny dysponować infrastrukturą (w tym budynkiem mieszkalnym) i zasobami związanymi z działalnością rolniczą, np. ogrodem, obszarem zalesionym, łąkami, polami uprawnymi, zwierzętami, które mogą być wykorzystywane do tworzenia programów agroterapii;

3) beneficjentów ostatecznych, tj. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących gminę, która zostanie wybrana do udziału w projekcie. Wsparcie, w pierwszej kolejności, będzie kierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pozostałe kryteria naboru będą dotyczyć stopnia niepełnosprawności, wieku i możliwości/braku możliwości zapewnienia opieki przez domowników/osoby bliskie;

4) kadry świadczącej usługi tj. opiekunów i asystentów zajmujących się podopiecznymi.

7. Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

8. Warunki obligatoryjne udziału jednostki samorządu terytorialnego w projekcie:

1) gmina wiejska lub wiejsko-miejska z województwa lubuskiego;

2) na terenie gminy istnieją minimum dwa gospodarstwa rolne mające potencjał, infrastrukturę i wolę świadczenia usług opiekuńczych;

3) liczba osób wymagających usług opiekuńczych (osób z niepełnosprawnościami i osób starszych) zamieszkujących na terenie gminy uzasadniają potrzebę utworzenia gospodarstwa opiekuńczego;

4) zapewnienie współudziału gminnego ośrodka pomocy społecznej w rekrutacji podopiecznych gospodarstwa opiekuńczego;

5) zapewnienie, że gmina na terenie, której powstało gospodarstwo opiekuńcze, będzie zlecać w gospodarstwie opiekuńczym usługi społeczne na rzecz swoich mieszkańców przez okres 18 miesięcy po zakończeniu projektu.

9. Oceny zgłoszeń dokona komisja powołana przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Przy wyborze gminy pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) Liczba gospodarstw na terenie gminy, które mają potencjał, infrastrukturę i wolę świadczenia usług opiekuńczych. Po jednym punkcie zostanie przyznane za każde wskazane gospodarstwo powyżej dwóch.

2) Doświadczenie gminy w realizacji projektów społecznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatnich pięciu latach. Po jednym punkcie zostanie przyznane za każdy zrealizowany lub będący w trakcie realizacji projekt, w tym projekty realizowane w partnerstwach zarówno jako lider jak i partner.

3) Dysponowanie przez Gminę środkiem transportu, który mógłby zostać wykorzystany do przewozu uczestników gospodarstw opiekuńczych. Jeden punkt zostanie przyznany za spełnianie kryterium.

Zgłoszone gminy, które spełniają kryteria naboru, zostaną zaproszone do negocjacji dotyczących sposobu realizacji zadania, w wyniku których zostanie sporządzony protokół uzgodnień będący podstawą zawarcia późniejszego porozumienia.

10. Nie przewiduje się procedury odwoławczej w zakresie oceny zgłoszenia ani decyzji o powołaniu gospodarstw opiekuńczych w wybranych gminach.  

Po przeprowadzeniu procesu wyboru gminy według powyżej wskazanych kryteriów, stworzona zostanie lista rezerwowa gmin, która będzie zawierała gminy gotowe do przystąpienia do projektu, w przypadku rezygnacji z udziału gminy pierwotnie wybranej. Ostateczny termin przystąpienia do projektu mija w maju 2022 roku.

11. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zastrzega możliwość unieważnienia naboru gminy w przypadku nie otrzymania środków na realizację projektu.

12. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) Nazwę i typ gminy (wiejska, wiejsko-miejska).

2) Krótki opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, z uwzględnieniem informacji na temat (z podaniem źródła pochodzenia danych):

- liczby mieszkańców gminy wymagających usług opiekuńczych (w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami);

- zakresu usług świadczonych przez gminę na rzecz powyżej wskazanych osób oraz kadry merytorycznej zaangażowanej do ich świadczenia;

- doświadczenia gminy w realizacji projektów społecznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatnich pięciu latach.

3) Informację o gospodarstwach rolnych na terenie gminy mających potencjał, infrastrukturę i wolę świadczenia usług opiekuńczych;

4) Osobę do kontaktu w powyższej sprawie.

13. Zgłoszenia można składać do 27 maja 2022 roku na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36,

65-042 Zielona Góra

lub adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

W tytule wiadomości proszę podać: Nabór gminy do projektu Zielone gospodarstwa opiekuńcze.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają:

Agnieszka Krzaczkowska, e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl , tel. 68 3231927

Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl tel. 68 3231927

Dorota Kołkowska, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl tel. 68 3231926

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Założenia dotyczące tworzenia gospodarstw opiekuńczych

3. Wzór porozumienia intencyjnego