Aktualności

01.06.2020

Zaproszenie na cykl debat dot. regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza na cykl debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

Zaproszenie na cykl debat dot. regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,

16 czerwca Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,

23 czerwca Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,

7 lipca Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Debaty to kolejny etap prac nad regulacją prawną w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Powinny one z jednej strony zapewnić odpowiednią przestrzeń do dialogu i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej i jej roli w polityce społecznej, a z drugiej pomóc sformułować konkretne propozycje rozwiązań prawnych, które będą wykorzystane do prac nad ustawą.

Prosimy o wybranie odpowiedniego dla Państwa terminu. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejnośc zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.