Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego - 2 Edycja

Konkurs znów rusza!

Głównym celem Konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego” jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produktów i usług, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w rejonie województwa lubuskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laureat konkursu otrzyma wyróżnienie jakości, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług, zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii społecznej.

Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Przyznane wyróżnienie świadczy o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Celem kampanii będzie budowanie pozytywnego wizerunku laureata i promocja jego działalności.

I. Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra,
tel. 68 323 19 27 we współpracy z:

Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego,

Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów
Wlkp.,

Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Zielonej Górze „Radio Zachód” – Spółką Akcyjną
z siedzibą w Zielonej Górze (65-472), ul. Kukułcza 1

II. Czas i miejsce konkursu

1. Data rozpoczęcia konkursu: 05.06.2017 r.
2. Data zakończenia konkursu: 30.11.2017 r.
3. Konkurs organizowany jest dla podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych i mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego.

Cel główny konkursu:

 • wyróżnienie i promocja działających na terenie województwa lubuskiego podmiotów ekonomii społecznej zajmujących się wysokiej jakości produkcją, handlem i usługami, bądź realizujących ważne przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej w regionie.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie znaczenia sektora podmiotów ekonomii społecznej na rynku,
 • wskazanie podmiotów ekonomii społecznej jako wiarygodnych partnerów dla biznesu i instytucji publicznych,
 • wskazanie podmiotów ekonomii społecznej jako wiarygodnych producentów i usługodawców,
 • popularyzacja i upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego.

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Do konkursu można zgłosić podmioty ekonomii społecznej z regionu lubuskiego, „które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej”, prowadzące efektywną działalność społeczną, działalność gospodarczą, pożytku publicznego lub inną działalność o charakterze ekonomicznym przez okres co najmniej dwóch lat:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje),
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.),
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych; o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1443, z późn. zm.),
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non profit, o których mowa w art.3 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kto może zgłosić podmiot ekonomii społecznej do konkursu?

Zgłaszającymi do konkursu mogą być:

 • ww. podmioty chcące wziąć udział w konkursie,
 • osoby fizyczne z terenu województwa lubuskiego, korzystające z usług zgłaszanego podmiotu,
 • inne podmioty, organizacje, firmy, instytucje chcące wyróżnić wskazane przez siebie podmioty.

Więc jeżeli znasz podmiot ekonomii społecznej, który oferuje dobre produkty, usługi i jest zaangażowany społecznie

ZGŁOŚ GO DO KONKURSU!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem: