Formularz konkursowy

dane dotyczące zgłaszanego podmiotu ekonomii społecznej

informacje o zgłaszającym

dane dotyczące działalności pes

Uzasadnienie zgłoszenia do konkursu

Maks. 2200 znaków. W uzasadnieniu prosimy opisać: produkty lub usługi, będące w ofercie danego podmiotu; dlaczego warto wyróżnić dany podmiot w ogłoszonym konkursie; co go wyróżnia spośród innych podmiotów: jakie korzyści z funkcjonowania podmiotu ma jego otoczenie (np. poprawa jakości życia grupy osób lub społeczności lokalnej, poprawa kondycji lokalnej gospodarki, obniżenie kosztów funkcjonowania systemów pomocy społecznej).

oświadczenie zgłaszającego

1. Potwierdzam znajomość Regulaminu konkursu.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie ich na potrzeby Konkursu przez Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).