Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Monitoring Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Monitoring, to gromadzenie danych pozwalających na weryfikację, w jakim stopniu udaje się osiągnąć założone cele i rezultaty. Za monitoring LPRES odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który corocznie będzie przygotowywał z działań monitorujących raport dotyczący koordynacji sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Na podstawie opracowywanych raportów, możliwe będzie podejmowanie decyzji dot. niezbędnych zmian i kierunków rozwoju ekonomii społecznej.