Kogo odwiedzamy

Kogo odwiedzimy 2-5.10.2017 r.

Baner_wizyta_studyjna_wlochy

Kolejna wizyta studyjna pozwoli nam poznać podmioty ekonomii społecznej z Włoch.

Wizyta składać się będzie z trzech części:  

1. Blok szkoleniowy poprzedzony identyfikacją szczegółowych potrzeb szkoleniowych i oczekiwań uczestników wizyty (dla wprowadzenia ewentualnych modyfikacji, uzupełnień lub zwrócenia szczególnej uwagi na wybrane obszary omawianej problematyki). Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i informacjami związanymi z ekonomią społeczną we Włoszech, w tym omówienie m.in. włoskich ram prawnych i systemu współpracy przedsiębiorstw społecznych z samorządami.
2. Wizyty w siedzibach podmiotów publicznych, prywatnych i należących do sektora przedsiębiorczości społecznej, zaangażowanych w  następujących obszarach:
A. Usługi społeczne dla poszczególnych grup osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem (w tym prowadzenie mieszkań/domów dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych intelektualnie)
B. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie
C. Usługi związane turystyką regionalną

Wizyta studyjna będzie okazją zarówno do spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, jak i wymiany doświadczeń z samorządowcami.  
Po zapoznaniu uczestników wizyty ze strukturą i organizacją włoskiego sektora ekonomii społecznej (ramy prawne i wynikające z nich dostosowania, praktyka funkcjonowania)  przy szczególnym uwzględnieniu rozwiązań stosowanych w Weronie, uczestnikom zostanie zaprezentowana działalność Spółdzielni Socjalnej Azalea, głównego partnera merytorycznego w realizacji wizyty studyjnej.
Azalea to spółdzielnia socjalna zajmująca się prowadzeniem placówek o charakterze socjalno-leczniczo-wychowawczym. Powstała w 1992 roku w Weronie. Azalea działa na zasadach wzajemności i jest organizacją non-profit. Szczególną uwagę przywiązuje do problematyki ochrony i tworzenia nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych, w tym niepełnosprawnych, w sektorze opiekuńczym i w obszarze turystyki społecznej.

Od 2007 r. AZALEA realizuje projekt pt. "W sercu gościnności", łączący działalność komercyjną i społeczną. W ramach projektu Azalea prowadzi w Weronie Hotel Gran Can i restaurację. Projekt realizowany jest we współpracy z samorządem i Uniwersytetem w Weronie oraz innymi organizacjami spoza Werony, co umożliwia stworzenie zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej sieci placówek noclegowych i cateringowych.

1_W

Spółdzielnia współpracuje ściśle z instytucjami samorządowymi (servizi sociali; ich polskim odpowiednikiem są miejskie ośrodki polityki społecznej), które są odpowiedzialne za integrację społeczną i zawodową osób defaworyzowanych, zamieszkujących na danym obszarze. Proces integracji jest realizowany na podstawie indywidualnych programów. W zależności od stopnia samodzielności pracownika, proponuje mu się zajęcie, w mniejszym lub większym stopniu związane z relacjami z ludźmi. W niektórych przypadkach są to drobne prace, w innych zaś - rzeczywiste świadczenie usług dla klientów. Wraz z rozwojem indywidualnych umiejętności, program integracji staje się coraz bardziej zaawansowany. Wiele osób niepełnosprawnych psychicznie mieszka w hotelu prowadzonym przez spółdzielnię Azalea. Jest to celowe działanie, które stawia na kontakt pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a klientami przebywającymi w Weronie w celach służbowych lub turystycznych. Owa strategia integracji z jednej strony ma na celu uwrażliwić  osoby z zewnątrz na problem osób niepełnosprawnych, z drugiej - zachęcić osoby niepełnosprawne do kontaktów z otoczeniem. Cały zamysł opiera się na założeniu, że osoby niepełnosprawne mogą rozwinąć swoją samodzielność głównie dzięki integracji społecznej i zawodowej, a nie -  jak to miało miejsce w przeszłości - poprzez izolację w placówkach medycznych i/lub opiekuńczych. Turystyka społeczna prowadzona przez spółdzielnię Azalea ucieleśnia tę zasadę.

Azalea jest także aktywnym członkiem europejskiej sieci Le Mat do której należą różne podmioty ekonomii społecznej z Anglii, Szwecji i Włoch, zajmujące się turystyką społeczno-inkluzyjną, i które identyfikują się z ideą odpowiedzialnej turystyki społecznej.

Na poziomie lokalnym AZALEA współpracuje także z innymi spółdzielniami socjalnymi i z podmiotami prywatnymi. Jej pozycja  jest istotna zarówno w realizacji zadań publicznych, jak i w planowaniu lokalnej polityki społecznej jako doradcy i równouprawnionego partnera samorządu.

Spółdzielnia la Proletaria została założona w połowie XIX wieku w celu zrzeszania mieszkańców miejscowości San Giorgio w trudnych czasach powojennych. Członkowie spółdzielni zaczęli współdziałać na zasadach wzajemnej pomocy w obszarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym. W tym duchu spółdzielnia działa do dziś. Kawiarnia „la Proletaria” to miejsce spotkań, organizacji wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć skierowanych do odbiorców w różnym wieku. La Proletaria współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną Azalea w ramach projektu turystyki społecznej „w Sercu Gościnności”.

2

Spółdzielnia Socialna C.D.L. została założona w 1994 r. w celu stworzenia szansy zatrudnienia dla osób defaworyzowanych na rynku pracy. Usługi świadczone przez spółdzielnię to pielęgnacja terenów zielonych, montaż elementów elektromechanicznych (np. piecy gazowych), zbiórka i przewóz odpadów. Spółdzielnia zatrudnia 80 osób, połowę z nich stanowią osoby defaworyzowane, skierowane przez Servizi Sociali (włoski odpowiednik polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), odpowiednio przeszkolone i zatrudnione w ramach programów reintegracji zawodowej.  
Comunita’ dei Giovani zaczęła swą działalność jako stowarzyszenie w 1974 r., a w roku 2000 przekształciła się w spółdzielnię socjalną. Świadczy usługi przede wszystkim osobom uzależnionym (profilaktyczne, terapeutyczne, reintegracyjne), bezdomnym (streetworking, schroniska, usługi dzienne - typu łaźnia i jadłodajnie) oraz uchodźcom. Spółdzielnia tworzy także miejsca pracy dla swoich podopiecznych.

Spółdzielnia Citta’ Alta została założona w 1981 r. jako miejsce spotkań przeznaczone głównie dla osób starszych. Dzisiaj liczy 1.400 członków. Jest ulokowana w miejscu atrakcyjnym turystycznie (stare miasto Bergamo). Spółdzielnia zatrudnia i oferuje staże dla osób defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. więźniów, osób niepełnosprawnych, uchodźców). Restauracja „il Circolino” zarządzana przez spółdzielnię dostarcza posiłki do domu osobom starszym, we współpracy z Servizi Sociali Bergamo. Prowadzi także placówkę wsparcia dziennego dla dzieci (świetlica), przeznacza zysk z działalności gastronomicznej na zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży.