Plan Wizyt

PROGRAM IX'2018 - Toruń

JEDNODNIOWA WIZYTA STUDYJNA DO PODMIOTÓW O CHARAKTERZE REINTEGRACYJNYM

Miejsce wizyty: Toruń
Czas trwania: 1 dzień

 

Lp.                    PODMIOT OBSZAR TEMATYCZNY
1 STOWARZYSZENIE  
  CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oraz CIS, prowadzony przez ww. Stowarzyszenie - charakterystyka obszaru reintegracji w mieście Toruń i okolicach w tym: czynników i barier rozwoju, uwarunkowań społeczno-gospodarczych,
- omówienie kluczowych zagadnień z zakresu prowadzenia CIS/KIS  w tym: ram prawnych, struktury organizacyjnej,
- opis źródeł finansowania CIS/KIS i efektów realizacji programów reintegracji społeczno-zawodowej oraz dalszych losów uczestników CIS/KIS,
- omówienie narzędzi ES w aktywizacji społ.-zaw. w tym przedsiębiorczości społ.
2 URZĄD  
  Urząd Miasta Toruń - prezentacja współpracy/partnerstwa CIS/KIS z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z instytucjami pomocowymi.
3 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
 

Spółdzielnia Socjalna
„Do Usług”

Spółdzielnia została utworzona przez podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

- zaprezentowanie problematyki związanej z przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej,
- zaprezentowanie celów, których realizacja następuje poprzez stwarzanie miejsc pracy dla osób wykluczonych,
- zaprezentowanie projektu biznesowego spółdzielni jakim jest pralnia wodna, a także usługi remontowo-budowalne, prace porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych.
4 FUNDACJE  
 

FUNDACJA ARKADIA
ŚDS  Arkadia
WTZ Arkadia

oraz

Arkadia Non-Profit Sp. z o.o.
- pierwsza w Polsce spółka z o.o. non-profit zatrudniającą osoby
z niepełnosprawnością intelektualną

- prezentacja celów fundacji zw. z wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- prezentacja WTZ z wysokim wskaźnikiem zatrudnienia uczestników i Specjalistycznego Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z głęboką niepełnosprawnością,
- prezentacja oferty z zakresu treningu  mieszkaniowego w mieszkaniu treningowym,
- prezentacja celów zw. ze wsparciem rozwoju zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych intelektualnie na wolnym rynku pracy,
- opis źródeł finansowania instytucji pomagającym ON,
- promocja pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
- zaprezentowanie oferty spółdzielni zw. z utrzymaniem czystości na terenie Torunia  i w jego okolicach,
- opis zasad funkcjonowania podmiotu jako tzw. Przedsiębiorstwa „non profit”,
- prezentacja przykładów dobrych praktyk z zakresu innowacyjnych rozwiązaniach i umiejętnym gospodarowania zasobami zarówno ludzkimi jak i technicznymi,
  Fundacja
KREATOR UŚMIECHU
- prezentacja celów fundacji,
- opis źródeł finansowania oraz zasad funkcjonowania podmiotu,
- prezentacja przykładów dobrych praktyk z zakresu innowacyjnych rozwiązań i umiejętnym gospodarowaniem zasobami ludzkimi jak i technicznymi.