Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna dla uczestników działań projektowych EFEKT SYNERGII - lubuska ekonomia społeczna, współfinansowanych ze środków UE w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2) pytania w sprawie Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, tel. 68/323 19 27 lub do Inspektora Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyłącznie działań projektowych w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

5) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową uczestnictwa w działaniach projektowych.