O projekcie

Projekt „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w okresie od 01.01.2019 r. do 28.02.2022 r.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy.

W wyniku podjętych działań do końca 2022 roku 70% samorządów lokalnych - gmin/powiatów, zaangażuje się w proces rozwoju ekonomii społecznej poprzez uwzględnienie jej w dokumentach programowych.

Działania projektowe to m.in.

  • koordynacja działań w obszarze ES
  • organizacja sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
  • kampanie społeczne
  • Akademia Liderów Lokalnych
  • regionalny portal o ES.

Projekt jest szczególnie skierowany do przedstawicieli:

  • ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
  • przedstawicieli nauki i biznesu.