SPÓŁDZIELNIA SOCJAALNA "WORK GROUP"

SPÓŁDZIELNIA SOCJAALNA "WORK GROUP"

Spółdzielnia założona została w marcu 2014 roku. Celem Spółdzielni jest przywrócenie ( reintegracja) na rynek pracy jej członków, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o ich osobistą pracę.Obsługa sprzedażowa i posprzedażowa firm, logistyka, organizacja szkoleń i kongresów.
W ramach działalności ostatutowej spółdzielnia organizuje kolonie, półkolonie dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla kobiet, zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze dla dzieci i młodzieży. Jest inicjatorem i założycielem Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego w miejscowości Kadłubia.Celem Spółdzielni jest tworzenie więzi międzyludzkich  oraz reintegracja społeczna członków spółdzielni.

Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania służące odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest:

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • Działalność centrów telefonicznych (call center);
 • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
 • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż wyrobów związanych z kulturą i rekreacją;
 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 • Przetwarzanie danych ,zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność portali internetowych;
 • Reklama;
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • Działalność fotograficzna;
 • Działalność związanych z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • Indywidualna działalność usługowa.