Zapytania ofertowe

31.07.2020

Doradztwo specjalistyczne przy opracowywaniu modelu innowacyjnych usług społ. na terenach wiejskich w woj. lubuskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na: realizację doradztwa specjalistycznego przy opracowywaniu modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w województwie lubuskim,  składającą się z dwóch części:
Część A – usługa doradztwa specjalistycznego, w zakresie założeń i dobrych praktyk rolnictwa społecznego;
Część B: usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie prawno-finansowych warunków działalności gospodarstw opiekuńczych.

WAŻNE: jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część doradztwa.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.
3. Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy: Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w prowadzeniu doradztwa w zakresie gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego.
4.Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – max 60%;

b)  autorstwo/współautorstwo publikacji książkowych, raportów, broszur, artykułów dot. gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego – max 20%*

            •   od 1 do 2  - 10%

            •   powyżej 2 – 20%

* Wykonawca winien wskazać autorskie/współautorskie publikacje (książki, raporty, broszury, artykuły) dot. gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego – zał. nr 2

c)  doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego – max 20%*

            •   od 1 do 2 projektów - 10%

            •   powyżej 2 projektów – 20%

* Wykonawca winien dołączyć potwierdzenie realizacji projektów w ww. zakresie poprzez dołączenie kserokopii certyfikatu potwierdzającego organizację przedsięwzięć projektowych z zakresu gospodarstw opiekuńczych i/lub referencje od pracodawcy i/lub referencje od osób, które korzystały z doradztwa.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2)    załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe Wykonawcy – wykaz publikacji dot. gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego;

3)    Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

7. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. doradztwo specjalistyczne – część A, lub doradztwo specjalistyczne – część B, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn.doradztwo specjalistyczne - część A, lub doradztwo specjalistyczne – część B

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2020 w siedzibie Zamawiającego, tj.w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę  wpisać: doradztwo specjalistyczne - część A, lub doradztwo specjalistyczne – część B
Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.*