Zapytania ofertowe

02.09.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE DOT. ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ, KRAJOWEJ WIZYTY STUDYJNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie informację oraz załączniki znajdują się na stronie BIP-u Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zamawiający Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o zmianach w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w tym gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII” – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej. 

W dniu 04.09.2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe załączniki do ogłoszenia;

- wydłużono termin składania ofert (punkt 9 i 10 Ogłoszenia):

Oferta w postępowaniu:

„kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w tym gospodarstw opiekuńczych
 w woj. kujawsko – pomorskim dla   20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”

 Nie otwierać przed dniem:  10 września 2020 r., godzina 1200

Oferty należy składać do dnia 10 września 2020 r. godz. 11.30  w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazł się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj. sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi 10 września 2020 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 10.

link do ogłoszenia:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/12/87/Ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_0D_0Aprowadzone_w_tryb

Zamawiający Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o omyłce pisarskiej w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym
w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej 
do podmiotów ekonomii społecznej w tym gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII” – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prostuje omyłkę pisarską w ww. ogłoszeniu w następujący sposób: w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 7:

- jest zapis o treści: „Za organizację warsztatu odpowiedzialny jest Zamawiający, a do jego zadań należy zapewnienie moderatora – eksperta z obszaru ekonomii społecznej (…)”;

- powinno być: „Za organizację warsztatu odpowiedzialny jest Wykonawca, a do jego zadań należy zapewnienie moderatora – eksperta z obszaru ekonomii społecznej (…)”;

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.