Zapytania ofertowe

06.08.2021

OGŁOSZONO POSTĘPOWANIE NA CZTERODNIOWĄ ZAGRANICZNĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej do gospodarstw opiekuńczych oraz podmiotów ekonomii społecznej do Holandii i Niemiec dla 20 uczestników projekt "EFEKT SYNERGII- koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej".

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt 4. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże że:

1). w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał (zakończył), co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze* i o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda usługa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną na stronie: https://platformazakupowa.pl/