Zapytania ofertowe

02.06.2021

ORGANIZACJA TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Organizacja Targów Ekonomii Społecznej w podziale na części:

Część A – zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii społecznej na potrzeby organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Część B – zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz animacji w ramach organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Targów Ekonomii Społecznej w podziale na części:

Część A – zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii społecznej na potrzeby organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze;

Część B – zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz animacji w ramach organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczegółowy opis przedmiotu dla części A i dla części B zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1a i 1b do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

część A – od dnia zawarcia umowy do 29 sierpnia 2021 r.,

cześć B – od dnia zawarcia umowy do 20 sierpnia 2021 r.

 3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części A – zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii społecznej na potrzeby organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze jest

doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch gier terenowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu dla części B – zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz animacji w ramach organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim jest doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch imprez o charakterze targowo-animacyjnym.

 4.       Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

Część A – zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii społecznej na potrzeby organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

a)      cena – 80%

b)      status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 10%*

*zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

c)       doświadczenie w realizacji gier terenowych (wymagane doświadczenie w realizacji dwóch gier terenowych) - max 10%;

-        realizacja 3 gier terenowych – 5%

-        realizacja 4 i więcej gier terenowych – 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Część B – zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz animacji w ramach organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim 

a)      cena – 80%

b)      status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 10%*

*zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

c)       doświadczenie w realizacji imprez o charakterze targowo-animacyjnym (wymagane doświadczenie w realizacji dwóch imprez o charakterze targowo-animacyjnym) - max 10%;

-        realizacja 3 imprez o charakterze targowo-animacyjnym – 5%

-        realizacja 4 i więcej imprez o charakterze targowo-animacyjnym – 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Dla części A:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz doświadczenia w realizacji gier terenowych – załącznik nr 2a

Dla części B:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. wykaz doświadczenia w realizacji imprez o charakterze targowo-animacyjnym – załącznik nr 2b

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. organizacja targów ekonomii społecznej. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. organizacja targów ekonomii społecznej.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2021 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska i Lidia Rusińska, tel. 68 323 19 26.

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adresy: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl lub l.rusinska@rops.lubuskie.pl