Zapytania ofertowe

24.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie okreŚlonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/11/83/Wykonanie_uslugi_hotelarsko-restauracyjnej/