Zapytania ofertowe

03.08.2021

Ogłoszono postępowanie na kompeksową usługę edukacyjną w fomie wizyt studyjnych

Usługa będzie realizowana w podziale na części:

I.     Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w woj. lubuskim.

II.    Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim i woj. wielkopolskim.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia dla części I. Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w woj. lubuskim jest:

usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyt studyjnych
do gospodarstw agroturystycznych/ zagród edukacyjnych*w woj. lubuskim, która obejmuje przeprowadzenie wizyt edukacyjnych oraz realizację usług z nimi powiązanych, w szczególności w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę: opieki moderatora grupy, wyspecjalizowanego zaplecza techniczno-organizacyjnego, usług restauracyjnych i podawania posiłków, usług transportu osób (transport autokarowy), grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

*Przez gospodarstwo agroturystyczne należy rozumieć – gospodarstwo rolne, które oferuje formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich.

 *Przez zagrodę edukacyjną należy rozumieć - przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi
na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród następujących: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja
w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

2. Przedmiotem zamówienia dla części II. Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim i woj. wielkopolskim jest:

usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyt studyjnych
do podmiotów ekonomii społecznej* w woj. dolnośląskim i woj. wielkopolskim, która obejmuje przeprowadzenie wizyt edukacyjnych oraz realizację usług z nimi powiązanych, w szczególności w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę: opieki moderatora grupy, wyspecjalizowanego zaplecza techniczno-organizacyjnego, usług restauracyjnych i noclegowych, usług transportu osób (transport autokarowy), grupowego ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

*Przez podmioty ekonomii społecznej (PES) należy rozumieć podmioty zdefiniowane w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r., tj.:

a)       spółdzielnie socjalne, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);

b)       jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  1. CIS i KIS;
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);

c)       organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);

d)       spółdzielnię, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);

e)       koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);

f)         zakłady pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI i VII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp).

1)      Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał (zakończył), co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnych charakterze* i o wartości nie mniejszej niż dla części:

  1. I.           6 000,00 zł brutto każda usługa.
  2. II.         16 000,00 zł brutto każda usługa.

*Przez usługę o podobnym charakterze rozumie się co najmniej zapewnienie obsługi technicznej
(np. transportu, wyżywienia, noclegu (dot. części II), wizyt w podmiotach) i realizacji usługi w zakresie zgodnym merytorycznej tj. usług w obszarze polityki społecznej.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona, podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2.1. SWZ.

2.   Ponadto, Zamawiający zastrzega, na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna
i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), lub/i osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400) na poziomie nie mniejszym niż 30% jednej lub więcej kategorii grup, o których mowa w art. 94 ust. 1, łącznie, zatrudnionych
u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona, podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VIII pkt 2 SWZ.

2. Wykonawca do oferty dołącza wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Oryginał pełnomocnictwa (załącznik nr 8 do SWZ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy
z określeniem adresu siedziby,

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną na stronie https://platformazakupowa.pl