Zapytania ofertowe

24.09.2018

PRZEPROWADZENIE 6 SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NA TEMAT ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie 6 powiatowych spotkań informacyjnych w północnej części województwa lubuskiego na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia:  przeprowadzenie 6 powiatowych spotkań informacyjnych w północnej części województwa lubuskiego na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: październik 2018 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

–     minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych;

–     realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym.

 

Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1)      cena  -  max 60%;

2)      doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stale świadczone usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych – max 20%

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat i więcej – 20%

3)      doświadczenie w realizacji usług/działań szkoleniowych, doradczych, analitycznych, eksperckich, rzeczniczych dedykowanych klauzulom społecznym/zamówieniom społecznie odpowiedzialnym – max 20%

6 –7 usług/działań – 5%

8 – 9 usług/działań – 10%

10 – 11 usług/działań – 15%

12 i więcej usług/działań – 20%

Składając ofertę Wykonawca dołączy oświadczenia i wykazy potwierdzające doświadczenie. Zamawiający na etapie wyłonienia Wykonawcy może zażądać dokumentów potwierdzających wykonanie usług (rekomendacje, zaświadczenia itp.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

2)    oświadczenie dotyczące doświadczenia w obszarze zamówień publicznych w administracji samorządowej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych;

3)    oświadczenie dotyczące realizacji usług/działań szkoleniowych, doradczych, analitycznych, eksperckich, rzeczniczych dedykowanych klauzulom społecznym/zamówieniom społecznie odpowiedzialnym.

 

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie 6 powiatowych spotkań informacyjnych. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie 6 powiatowych spotkań informacyjnych.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.10.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, inspektor, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

 11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*