Zapytania ofertowe

18.05.2021

PRZEPROWADZENIE DWÓCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH NT. EKONOMII SPOŁECZNEJ W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia:  przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii  społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj-wrzesień 2021 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:

1)      doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty);

2)      udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu rewitalizacji lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty);

3)      doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty).

 

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

1)      cena  -  max 70%;

2)      doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 50 godz. w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%:

51-100 godzin – 5%

101 godzin i powyżej – 10%

3)      udokumentowany udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy/powiatu lub innych dokumentów strategicznych (wymagany udział w tworzeniu minimum 5 dokumentów w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty) – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za udział w tworzeniu każdego dokumentu strategicznego powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 dokumentów – max. 10%

4)      doświadczenie w prowadzaniu procesu konsultacji dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z obszaru ekonomii społecznej m.in.: strategii rozwoju gminy/powiatu, programu rewitalizacji i innych (wymagane doświadczenie w prowadzeniu min. 5 procesów konsultacji w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania oferty) – max. 10%. Zamawiający przyzna 1% za prowadzenie procesu konsultacji każdego dokumentu strategicznego powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 konsultacji – max. 10%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

  1. 4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

2)    wykaz doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających zagadnienia z  obszaru ekonomii społecznej – załącznik nr 2

3)    wykaz doświadczenia w tworzeniu dokumentów strategicznych – załącznik nr 3

4)    wykaz doświadczenia w prowadzeniu konsultacji – załącznik nr 4

5.       Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

1)    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

2)    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją przesłać w formie elektronicznej;

2)    W tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych

3)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

3)    Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 25 maja 2021 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy): nie dotyczy

10.     Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Dorota Kołkowska, tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl