Zapytania ofertowe

10.08.2021

PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na:

zadanie pn.przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym: centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty
    w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym zapytaniem ofertowym.

    2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19 sierpnia 2021 r. , Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przesuniecia terminu realizacji usługi.

    3.  Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy:

Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w prowadzeniu doradztwa
specjalistycznego dla podmiotów reintegracyjnych.  

    4.  Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)    cena – max 55%;

b)    doświadcznie w świadczeniu doradztwa w zakresie zagadnień dot. reintegracji społecznej (udokumentowane przeprowadzenie min. 15 godz. doradztwa w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert) – max 30%*

- od 15 godz. do 30 godz. – 10%;

- od 31 godz. do 45 godz. – 20%;

- powyżej 45 godz. – 30%

* doświadczenie należy udokumentować wypełniając załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

c)    doświadczenie i praca trenerska w prowadzenie spotkań, warsztatów uwzględniających zagadnienia związane z reintegracją społeczno-zawodową – max 15%*

- od 5 do 10 szkoleń, spotkań, wartasztatów, itp. – 5%;

- od 11 do 15 szkoleń, spotkań, wartasztatów, itp. – 10%;

- powyżej 15 szkoleń, spotkań, wartasztatów, itp. – 15%

* doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy spotkań, warsztatów w zał. nr 3 do zapytania ofertowego

    5.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2)    załącznik nr 2 - doświadczenie w świadczeniu doradztwa;

3)    załącznik nr 3 – doświadczenie w prowadzeniu spotkań (…)

4)    Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń
do ubezpieczeń społecznych

   6.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

 

    7.   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

    8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy przesłać w formie elektronicznej;

2)    oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznejprzesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

    9.     Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2021 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę  wpisać: przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej
Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

   10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Krzaczkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27, adres e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1)   załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2)   załącznik nr 2 - doświadczenie w świadczeniu doradztwa;

3)   załącznik nr 3 – doświadczenie w prowadzeniu spotkań (…)

4)   Oświadczenie do celów opodatkowania podatkiem dochodowym oraz sporządzania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

5)   Projekt umowy

projekt umowy.pdf 159,26 kB

6) Szczegółowy opis przedmiotu;