Zapytania ofertowe

07.10.2021

PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW DLA INTERESARIUSZY LPRES NT USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO - ASPEKTY PRAKTYCZNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów dla interesariuszy LPRES.

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES nt. usługi społeczne w gminie finansowane z Funduszu Solidarnościowego – aspekty praktyczne, na terenie województwa lubuskiego, w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej , z podziałem na części:

A-      na terenie jednego z powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego lub słubickiego

B-      na terenie jednego z powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żarskiego lub żagańskiego

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: październik 2021 r.

 

3.Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryteriami (przy czym 1%=

1 pkt):

a)    cena –max 90 pkt

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym charakterze, tj. szkolenia/warsztaty/spotkania poświęcone zagadnieniom z obszaru opieki wytchnieniowej i asystenckiej. Wykonawca otrzyma za każdą wymienioną usługę po 1 pkt. Wykonawca otrzyma max  5 pkt

c)    status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne – 5 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.   

 

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)    wykaz doświadczenia wykonawcy – zał. nr 2

 

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

6.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów,

w ramach kryteriów oceny ofert.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty: oferta prosimy przesłać drogą mailową, na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: „oferta na zadanie zapewnienie sali szkoleniowej, część A, część B”.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego,
tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu .......... r. , o godz. …….…w siedzibie zamawiającego tj. ………………………………………..... –

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Lidia Rusińska, e-mail: l.rusinska@rops.lubuskie.pl