Zapytania ofertowe

13.04.2021

Promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym tj. na całe woj. lubuskie.

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 18 000,00 zł brutto.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest upowszechnienie konkursu związanego z promocją podmiotów ekonomii społecznej pn. „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego” w związku z realizacją kampanii informacyjno - promocyjnej o zasięgu regionalnym.

 Wykonawca zobowiązany jest do jego promocji na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym, na którą składa się:

a)      produkcja i emisja trzech audycji oraz emisja powtórek każdej z nich,

b)      produkcja i emisja reportażu/felietonu,

c)       produkcja spotu promocyjnego lub billboardu sponsorskiego,

d)      emisja spotu promocyjnego lub billboardu sponsorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy stanowi zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

 2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia31.12.2021 r.,

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:

posiadają doświadczenie w zakresie produkcji min. 3 audycji/reportaży telewizyjnych o tematyce społecznej, zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, liczonych na dzień złożenia oferty oraz posiadają doświadczenie w zakresie produkcji min. 3 spotów promocyjno-informacyjnych o dowolnej tematyce, zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat, liczonych na dzień złożenia oferty.

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca, który nie spełni ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

Zamawiający na etapie oceny ofert, może zażądać dokumentów, potwierdzających należyte wykonanie produkcji, wymaganych w ramach warunku udziału w postępowaniu (protokoły, referencje itp.)
od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta będzie kolejną najkorzystniejszą ofertą, spośród pozostałych złożonych ofert.

Kryteria jakimi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty (wskazać wagę w %):

  1. cena – max 80%
  2. dodatkowe propozycje * - max 20 % (inne pozacenowe kryterium)

 

Za każdą dodatkową propozycję Zamawiający przyzna 4 %. Maksymalnie Zamawiający oceni 5 dodatkowych propozycji. W przypadku większej liczby dodatkowych propozycji Wykonawca nie otrzyma z tego tytułu wyższej punktacji.

 

Ad.*Jako „dodatkowe propozycje” Zamawiający rozumie usługi/produkcje, zgodne merytorycznie
z przedmiotem zamówienia i emitowane za pośrednictwem telewizji o zasięgu na całe woj. lubuskie,
oraz nieobjęte zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia, np.: dodatkowa produkcja audycji/reportaży telewizyjnych i ich emisja, dodatkowa emisja powtórek wyprodukowanego materiału, inna forma promocji, emitowana na antenie ww. telewizji o zasięgu min. regionalnym,
tj. woj. lubuskiego.

 

Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 %.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

2)    oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – zał. nr 2.

3)    oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu,zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertę z najwyższą liczbą punktów, uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn.: promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji o zasięgu min. regionalnym – nie otwierać do końca dnia 22.04.2021 r.

Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. promocja zagadnień ekonomii społecznej realizowanej na antenie telewizji
o zasięgu min. regionalnym. Ofertę w formie elektronicznej należy zaszyfrować, natomiast hasło podać 23.04.2021 r. między godz. 7:30 a godz. 8:00 mailowo lub telefonicznie.

3)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.04.2021 r., w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Agnieszka Krzaczkowska –Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

 10. Informacje dotyczące zawierania i zmian umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, w następujących przypadkach:

1)    wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;

2)    zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację umowy,

3)    powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.