Zapytania ofertowe

10.08.2021

Przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat realizacji zadań z obszaru włączenia społecznego w nowej perspektywie finansowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zadań z obszaru włączenia społecznego w nowej perspektywie finansowej.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zadań z obszaru włączenia społecznego w nowej perspektywie finansowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2-3 września 2021 r.  

 

2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena - max 80%;

2) doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów z zakresu tematycznego, którego dotyczy zapytanie - minimum 30 godzin dydaktycznych. Zamawiający oceni maksymalnie 100 godzin – max 10%;

31 – 50 godzin – 5%

51– 100 godzin – 10%

3) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania polityki społecznej na poziomie regionalnym. Zamawiający oceni maksymalnie 10 lat doświadczenia – max 10%;

4 – 7 lat – 5%

8 – 10 lat – 10%

 

Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy:

1) doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów z zakresu tematycznego, którego dotyczy zapytanie - minimum 30 godzin dydaktycznych;

2) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania polityki społecznej na poziomie regionalnym.

 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) oświadczenie dotyczące doświadczenia w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów – załącznik nr 2

3) oświadczenie dotyczące doświadczenia w procesie opracowywania dokumentów strategicznych – załącznik nr 3

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli będą określone w zaproszeniu)* - pkt. 2.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją przesłać w formie elektronicznej drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwudniowego spotkania.

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2021 r. na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

8. Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy): nie dotyczy

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

PROJEKT UMOWY.pdf 184,90 kB