Zapytania ofertowe

21.11.2022

Przeprowadzenie spotkania inf. w zakresie prawno-finansowych warunków działalności gospodarstw opiekuńczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie spotkania informacyjnego w zakresie prawno-finansowych warunków działalności gospodarstw opiekuńczych.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: grudzień 2022 r. (5.12.2022). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji umowy, dokładając wszelkich starań, żeby termin odpowiadał również Wykonawcy

3Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – max. 70 %

b) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań/warsztatów, uwzględniających zagadnienia  z zakresu gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego – max 30 %*

- od 3 do 6 szkoleń/ spotkań/ warsztatów, itp. – 10%,

- od 6 do 9 szkoleń/ spotkań/ warsztatów, itp. – 20%,

- powyżej 9 szkoleń/ spotkań/ warsztatów, itp.  – 30%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń/spotkań/warsztatów w załączniku nr 2 dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

4Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2) doświadczanie – zał. nr 2;

5Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy przesłać w formie elektronicznej;

2) w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania inf.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) ofertę  należy przesłać w terminie do dnia 28.11.2022r., na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl