Zapytania ofertowe

22.07.2022

Przeprowadzenie warsztatu dot. metod aktywizujących

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, który jest realizowany w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Zadanie 3 - Organizacja spotkań informacyjnych – ekspert ds. działalności gospodarstw agroturystycznych i aktywizacji, zaprasza do składania ofert na zadanie dot.przeprowadzenie warsztatu dotyczącego metod aktywizujących w pracy z seniorami i dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami w gospodarstwach opiekuńczych z terenu województwa lubuskiego.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1  do Projektu Umowy

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 02.08.2022 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

  • cena – max 80%
  • doświadczenie zawodowe wykonawcy, wyższe pedagogiczne – max 20%
  • doświadczenie w  pracy z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością – min.5 lat - 10%,
  • doświadczenie w pracy jako terapeuta zajęciowy/animator kultury z arteterapią i terapią zajęciową lub pokrewne – min. 5 lat - 10%,

doświadczenie należy przedstawić wypełniając załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2.

3)    oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3.

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

 2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów,w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. warsztat dot. metod aktywizujących.

8.    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 11:00 na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 Agnieszka Krzaczkowska, Katarzyna Jedynak Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl; k.jedynak@rops.lubuskie.pl