Zapytania ofertowe

30.06.2020

Przeprowadznie spotkania dla PES reintegracyjnych (WTZ), o tematyce związanej z seksualnością osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na usługę pn.: przeprowadzanie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (WTZ), o tematyce związanej z seksualnością osób niepełnosprawnych.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 lipiec 2020 r. - Zielona Góra. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji usługi.

3. Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy: realizacja co najmniej 5 szkoleń/ warsztatów/ spotkań dedykowanych pracownikom podmiotów reintegracyjnych, ośrodków pomocy społecznej, JST, członków grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty.

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena –max 70%;

b) doświadczenie w realizacji co najmniej 5 szkoleń/ warsztatów/ spotkań dedykowanych pracownikom podmiotów reintegracyjnych, ośrodków pomocy społecznej, członków grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania oferty związanych z tematyką warsztatu – max 30%*:

  • od 5 do 10 – 15%
  • powyżej 10 – 30%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w Załączniku nr 2 pkt 1, dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    załącznik nr 1 – formularz oferty wg załączonego wzoru;

2)    załącznik nr 2 - doświadczenie zawodowe Wykonawcy;

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

7. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. przeprowadzenie warsztatu dla WTZ lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn.przeprowadzenie warsztatu dla WTZ.

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, tj.w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: przeprowadzenie warsztatu dla WTZ. Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl 

11. Informacje dotyczące zawierania umowy. Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.*