Zapytania ofertowe

13.10.2022

ROPS w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób oraz eksperta na...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób oraz eksperta na
potrzeby spotkania informacyjnego dot. „aktywnej integracji seniorów” dla uczestników projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Gminie Świebodzin, miejscowość Jordanowo.

 

Projekt pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  - Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.5 – Usługi społeczne.

  1.   Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: październik – listopad 2022 r.
  2.   Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy
  3.   Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się
  4.   Kryterium:

a)      cena – 70%

b)      doświadczenie wykonawcy – 10%

•            doświadczenie w pracy z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością min. 2 lata i więcej  – 5 %;

•            doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce min. 5 szkoleń, warsztatów itp.– 5%

*doświadczenie należy przedstawić wypełniając załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące  dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)    oświadczenie dot. doświadczenia – zał. nr 2

6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    należy ją przesłać w formie elektronicznej;

2)    w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali z poczęstunkiem oraz eksperta na spotkanie informacyjne

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2022 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty:

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl