Zapytania ofertowe

12.08.2021

ROSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ EDUKACYJNNĄ W FORMIE WIZYT STUDYJNYCH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Kompleksową usługę edukacyjną w formie wizyt studyjnych realizowaną w podziale na części :

I. Jednodniowa wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych w województwie lubuskim.

II. Dwudniowa wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim i wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, ul Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra, NIP:973-05-90-332, REGON: 081048430 informuje o unieważnieniu postępowania, na realizacje przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu ofertę na część I i II złożyło dwóch Wykonawców. Wszystkie złożone oferty do udziału w postępowaniu podlegały odrzuceniu.

Oferta Spółdzielni Socjalnej Nasze Zaodrze wpłynęła po terminie składania ofert, stąd na podstawie art. 226 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę.

Oferta złożona przez Fundację Bieszczady, ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, podlega odrzuceniu, gdyż została nieprawidłowo podpisana. Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej jednak nie została ona podpisana w żaden wskazany przez ustawę Pzp sposób. Dokument ten nie jest zatem ani formą elektroniczną ani postacią elektroniczną opatrzoną podpisem, w konsekwencji czego oferta jest nieważna, niezgodna z ustawą i Zamawiający obowiązany jest ją odrzucić.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/491330