Zapytania ofertowe

19.03.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - USŁUGA DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu, znak sprawy: ROPS.V.514.3.2018, na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego w tworzeniu, aktualizowaniu dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzględniających ekonomię społeczną pełniona przez trzy osoby nie wyłoniono Wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w ramach którego przewidziano podpisanie umów z trzema wykonawcami - wpłynęły 4 oferty.

Suma kwot trzech najkorzystniejszych ofert przewyższyła kwotę,  jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia (150 godzin doradztwa). W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie.