Zapytania ofertowe

28.02.2018

UWAGA! Zmiana treści szopz dot. usługi pn. przygotowanie, zamieszczenie i publikacja czterostronicowej wkładki do gazety

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługę pn. przygotowanie, zamieszczenie i publikacja czterostronicowej wkładki do gazety, w wydaniu magazynowym.

UWAGA! Zamawiający, dokonał zmiany zapisu w zał. Nr 1 do projektu umowy, w u zakresie treści pkt. 6, mianowicie:

Było:

6.Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie materiału fotograficznego oraz konieczne do wykonania usługi prace dziennikarsko-redakcyjne, w tym przeprowadzenie wywiadów.

Jest:

6.Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie materiału fotograficznego oraz konieczne do wykonania usługi prace copywritera, w tym przeprowadzenie wywiadów.

Pozostała treść zapisów projektu umowy oraz szopz pozostaje bez zmian.

1.Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy wraz z zał. nr 1.

2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14.12.2018r. lub15.12.2018r.* wybrany termin wskazuje Wykonawca w Formularzu Oferty.

3.Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest płatne rozpowszechnienie gazety za grudzień 2017r., w województwie lubuskim na poziomie min. 2 000 szt.

a) cena – max 60%

b) sprzedaż wydań drukowanych w grudniu 2017r.,– zasięg woj. lubuskie - max 40%:

- powyżej 30 000 szt. – 40%

- 20 001 szt. – 30 000 szt. – 30%

- 10 001 szt. – 20 000 szt. – 20%

- 2 000 szt. –  10 000 szt. – 10%

4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2) Deklaracja Wykonawcy z danymi osoby, która wejdzie w skład grupy roboczej Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej ds. współpracy z mediami, zgodnie ze wskazaniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do projektu umowy) – deklaracja wg. wzoru własnego Wykonawcy.

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagane warunki, wskazane w pkt.3 niniejszego Zapytania ofertowego.

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36,
65 - 042 Zielona Góra

Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę usługi.

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofert należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 07.03.2018 r.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona przez Zamawiającego.

9.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27.

Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl

10.Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty projektu umowy oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy wraz z zał. nr 1 szopz