Zapytania ofertowe

14.11.2018

ZAPEWNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ DLA 60 OSÓB W ZIELONEJ GÓRZE W WYMIARZE 6 GODZIN

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,
w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza
do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie sali konferencyjnej dla 60 osób w Zielonej Górze w wymiarze 6 godzin.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: między 3 a 10 grudnia 2018 r.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

     cena – 100%

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia
w zakresie realizacji min. 5 usług o tym samym charakterze. W powyższym zakresie należy uzupełnić oświadczenie zawarte w Ofercie.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
pn. zapewnienie sali konferencyjnej dla 60 osób w Zielonej Górze w wymiarze 6 godzin lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali konferencyjnej dla 60 osób w Zielonej Górze w wymiarze 6 godzin.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2018r. w siedzibie zamawiającego,
tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042
Zielona Góralub w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę
zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Dorota Kołkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26. Adres e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl