Zapytania ofertowe

26.05.2021

ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM NA POTRZEBY POSIEDZENIA RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego

  1. Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy
  2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 07.06.2021 r.
  3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się
  4. Kryterium:

a)      cena – 70%

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – 10%

  • od 1 do 4 usług – 5%
  • powyżej 4 usług – 10%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%

    5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)    wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 2

3)    zaparafowany projekt umowyOpis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

    6.  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.

     7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    należy ją przesłać w formie elektronicznej;

2)    w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie saki szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej na potrzeby posiedzenia RKRES w dniu 07.06.2021 r. na ok. 20 osób

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką

    8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2021 r. do godz.9.00 na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

      9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.06.2021 r. , o godz. 9.30.

      10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Lidia Rusińska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27, adres e-mail: l.rusinska@rops.lubuskie.pl