Zapytania ofertowe

10.08.2021

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z POCZĘSTUNKIEM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na zadanie
pn.: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla ok. 15 osób, na potrzeby spotkania dot. koordynacji sieci PES reintegracyjnych – centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej w terminie 19 sierpnia 2021 r.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  zał. nr 1 do projektu umowy.

    2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19 sierpnia 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu.

    3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena – max 50 %

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia– max 20%

  • od 5 do 10 usług – 10%;
  • powyżej 10 usług – 20%

c)       status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

    4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2

   5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

   6.    Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

   7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej;

2)  na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być
sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

  8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2021 r. do godz. 12.00 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

   9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Agnieszka Krzaczkowska,  Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail:
a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

  10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie
z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia oferty dostępne w załączniku.                                                                                                                                                                                                                     

Załącznik do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – załącznik nr 1;

- wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

- projekt umowy – załącznik nr 3;

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4;