Zapytania ofertowe

18.09.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAPROSZEŃ NA GALĘ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługępromocyjno-reklamową, w tym: projekt graficzny, wydruk i dostawę zaproszeń na galę, realizowaną w ramach konkursu pn. Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia:

realizacja zaproszeń wg następujących parametrów technicznych:

szerokość [cm]: 21

wysokość [cm]: 9.9   po rozłożeniu 19.8

zadruk: dwustronny kolor 

papier: kreda mat 250g 

bigowanie: 1 big 

uszlachetnienie: Folia Soft Touch dwustronnie 

personalizacja: personalizacja tekstowa 

projekt graficzny: tak

dostawa: tak

nakład:  1 x 300 szt.

Ponadto, szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

 

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2019 r.

 

3.    Warunki udziału w postępowaniu:

zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób z grupy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) lub/i z grupy osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1482) na poziomie zatrudnienia min. 30% jednej z wymienionych grup odrębnie lub obu grup łącznie.

 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału, wykonawca złoży stosowne oświadczenie, potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia na poziomie min. 30% zatrudnienia pracowników, należących do ww. kategorii osób defaworyzowanych (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

 

Ponadto, na potwierdzenie, że wykonawca charakteryzuje się określoną strukturą zatrudnienia, wykonawca złoży stosowne dokumenty, np.:

decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ww. ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę działalności, obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami ww. grup społecznie marginalizowanych.

 

Wykonawca, który nie spełni ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

4.    Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. Waga punktów: 1 pkt = 1%

Wykonawca zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

 

5.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1.

2) oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – zał. nr 2.

3) dokument lub oświadczenie, potwierdzający strukturę zatrudnienia wykonawcy.

 

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie, mianowicie cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    ponadto, cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł);

5)    cenę, ujętą w formularzu oferty należy podać słownie i liczbowo.

6)    zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty, związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wykonawcy.

 

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj., spełniającą warunki udziału w postępowaniu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertę z najwyższą liczbą punktów, uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta będzie kolejną najkorzystniejszą ofertą, spośród pozostałych złożonych ofert.

 

8. Zamawiający informujemy,  że:

1)    nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2)    nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)    nie przewiduje zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4)    wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 

9.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    zamawiający zaleca sporządzenie oferty na formularzu oferty według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)    formularz oferty należy sporządzić w sposób czytelny, wyłącznie w języku polskim, a także wypełnić trwałą techniką;

3)    do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.

 

10.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

j.brandt@rops.lubuskie.pl

2)    ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2019 r.

3)    oferty, które wpłyną do zamawiającego, po wyżej wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane przez zamawiającego pod uwagę przy ocenie ofert.

4)    oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

 

11.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl

Załącznik:  

Zał. nr 1. Formularz oferty.

Zał. nr 2. Oświadczenie wykonawcy w przedmiocie spełnienia warunków udziału.

Zał. nr 3. Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.