Zapytania ofertowe

13.03.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PUBLIKACJI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.:wydruk publikacji pod roboczą nazwą „Przewodnik po Lubuskich Przedsiębiorstwach Społecznych”, realizowanej w ramach kampanii społecznej o zasięgu regionalnym, promującej zagadnienia ekonomii społecznej (es).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1)  Zamawiający na postawie art. 15a ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205) zastrzega, że o udzielenie zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 zasady ponoszenia wydatków publicznych ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału, wykonawca złoży stosowny dokument, potwierdzający  status wykonawcy w zakresie ww. wymaganej formy prawnej.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty dokumentu, np. wydruk  Krajowego rejestru Sądowego (KRS).

2)  Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w zakresie realizacji min. jednej usługi o podobnych charakterze tj. usługi wydruku publikacji, jej składu, w tym: przygotowania projektów graficznych oraz redakcji technicznej tejże publikacji, zrealizowanej w okresie ostatnich dwóch lat, liczonych na dzień złożenia oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia wykonawcy, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający na etapie oceny ofert, może zażądać dokumentów, potwierdzających należyte wykonanie produkcji, wymaganych w ramach warunku udziału w postępowaniu (protokoły, referencje itp.) od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta będzie kolejną najkorzystniejszą Ofertą, spośród pozostałych złożonych ofert.

4. Kryteria oceny ofert: Waga punktów: 1 pkt = 1%

1) cena – max 80 pkt.

2) dodatkowe strony publikacji, nieujęte przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym – max 20 pkt.,
tj. 2 pkt., za każdą dodatkową stronę. Maksymalnie zamawiający oceni 10 dodatkowych stron.

W przypadku większej liczby dodatkowych stron wykonawca nie otrzyma z tego tytułu wyższej punktacji.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1.

2) Oświadczenie w przedmiocie spełnienia warunków, dotyczącego doświadczenia wykonawcy– zał. nr 2.

3) Dokument, potwierdzający formę prawną wykonawcy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie, mianowicie cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    ponadto, cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł);

5)    cenę, ujętą w formularzu oferty należy podać słownie i liczbowo.

6)    zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty, związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie wykonawcy.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj., spełniającą warunki udziału w postępowaniu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę oraz ofertę z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

8. Zamawiający informujemy,  że:

1)    nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2)    nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)    nie przewiduje zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4)    wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na formularzu oferty według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)    Formularz oferty należy sporządzić w sposób czytelny, wyłącznie w języku polskim, a także wypełnić trwałą techniką;

3)    Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

j.brandt@rops.lubuskie.pl

2)    Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2019 r.

3)    Oferty, które wpłyną do zamawiającego, po wyżej wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane przez zamawiającego pod uwagę przy ocenie ofert.

4)    Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl

Załącznik:  

Zał. nr 1. Formularz oferty.

Zał. nr 2. Oświadczenie w przedmiocie spełnienia warunku, dotyczącego doświadczenia wykonawcy.

Zał. nr 3. Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.